Over On Stage

ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD? (auteur: Erik Menkveld)
De context van 'geluk' bij VMBO On Stage is een fijne levensloopbaan, ruimte voor toekomstdromen, ontdekken waar je blij van wordt en waarvan niet, kansen krijgen en mogelijkheden zien, waardering voor àlle beroepen, verwachtingen van de buitenwereld verslaan, trots leren zijn op jezelf en op wat je kunt. Je hebt niet overal invloed op en niet alles is maakbaar. Wij beloven en promoten hiermee niet dat er in het leven een garantie is op 'gelukkig zijn'. Wel dat, met hulp van 'grote mensen', het voor alle jongeren mogelijk is om stappen te zetten naar het verwezenlijken bij toekomstdromen. En dat kan een klein stukje geluk betekenen. Zoek naar waar je wel invloed op hebt, als jongere en als (helpende) volwassene. Dat is bij VMBO On Stage de context van geluk. Niet meer, en niet minder. 

WAT IS ON STAGE? Bekijk hier onze factsheet met bereik en resultaat
VMBO On Stage is een Beroepenfeest voor max 1000 VMBO leerlingen (per gemeente per jaar) en ca 250 beroepsbeoefenaren op een feestelijke locatie met vrolijke MC. VMBO On Stage gaat over het delen van toekomstdromen en hulp bij keuzes voor de (levens)loopbaan. On Stage is gericht op het (leren) leggen van duurzame contacten waar jongeren ook later nog eens een beroep kunnen doen. Netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en relatiebeheer zijn daarom sleutelwoorden. On Stage wordt uitgevoerd als totaalconcept met vaste onderdelen gedurende het (school)jaar. De jongeren worden goed voorbereid en reflecteren daarna op hun ervaringen en hun ambities. Het lukt veel leerlingen om deze relaties te onderhouden en is daarom niet vergelijkbaar met bliksemstages, een markt of speeddating. On Stage resulteert in een helpend netwerk met nieuwe gesprekspartners. Veel jongeren blijven in contact met het nieuwe netwerk via vakantiewerk, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of na de vervolgopleiding. Zelfvertrouwen, eigenwaarde en intrinsieke motivatie worden vergroot door de ervaringen rondom On Stage. 

VOOR WIE
On Stage is geschikt voor leerlingen van 12 - 16 jaar van alle niveaus in het VMBO (dus ook mavo = vmbo tl). Steeds vaker doen ook jongeren van praktijkschool, lwoo, VSO, ISK etc. succesvol mee. Over deelname van jongeren voor wie intensievere begeleiding nodig kan zijn, wordt tevoren overlegd met de lokale projectleider om de haalbaarheid in te schatten. We betrachten zorgvuldigheid hierin om afbreukrisico voor deze soms kwetsbare jongeren te voorkomen en het rendement zo groot mogelijk te maken.

ORGANISATIE
Lokale projectleiders hebben de projectleiding over 'hun' On Stage en stellen een Stage Team samen. In dit Stage Team zitten vertegenwoordigers van de deelnemende scholen, en bijv. de ouderraad, ondernemersplatforms, gemeente en maatschappelijke organisaties uit de regio.  

FINANCIERING
Er is een brede lokale co-financiering van deelnemende scholen, gemeente, fondsen, sponsors, subsidiënten, partners en het bedrijfsleven. Incidenteel genereert Stichting Backstage) landelijke co-financiering voor een beperkt aantal lokale projecten. Dit is mogelijjk dankzij onze hoofdbegunstigers Fonds21, VSBfonds en onze landelijke partners DioraphteOOMT en OOM. Deze opzet maakt van On Stage een project met commitment, draagvlak en eigenaarschap van vele partijen en personen.

EEN EIGEN ON STAGE?
Heeft u belangstelling, dan kunt u ons uitnodigen voor een verkennend gesprek; en is dit goed om te weten:
- On Stage is geschikt voor leerjaar 1 t/m 4 van het VMBO, de school kiest zelf welke leerjaren meedoen
- On Stage is alleen zinvol bij de intentie tot langjarige realisatie, borging en verankering 
- Min 850 - max 1000 leerlingen
- On Stage valt of staat met enthousiaste docenten: betrek hen bij de besluitvorming!
- Het concept en de werkwijze van On Stage kan in overleg ook geheel of gedeeltelijk ingezet worden voor andere doelgroepen zoals mbo, uitvallers en thuiszitters, havo/vwo, werkzoekenden etc. Deze varianten staan los van VMBO On Stage waar de hoofdrol is weggelegd voor jongeren van het vmbo.

PLANNING
Tijdpad besluitvorming nieuwe On Stage projecten (idealiter): 
okt -  mrt:   Orientatie en besluitvorming
jan - apr:  Werving en benoeming lokale projectleider  
apr - aug:  Opstart en voorbereidingen
vanaf september: realisatie

Tijdpad realisatie en uitvoering VMBO On Stage
sept - jan:    Uitvoering voorbereidende activiteiten volgens concept
febr-mrt:      Beroepenfeest & Werkbezoeken (Doe Dag)
apr-mei:      Reflectie in de klas, follow up, enquete
mei-juni:      Evaluatie, rapportage, voorbereiding volgende editie

VMBO ON STAGE BEZOEKEN
Wij krijgen veel verzoeken van niet-deelnemers die graag eens willen komen kijken bij het Beroepenfeest, en die belangstelling waarderen wij. Maar de Beroepenfeesten van VMBO On Stage zijn besloten bijeenkomsten, en alleen toegankelijk voor deelnemende scholen en geregistreerde beroepsbeoefenaren. Daarom vragen wij uw begrip voor het volgende. Er zijn in totaal ca. 1.000 leerlingen en ca. 250 professionals aanwezig bij een Beroepenfeest, met een opdracht en een doel. Zij hebben een serieuze voorbereiding doorlopen. Daarom is het voor de organisatie, ook om logistieke en veiligheidsredenen, niet wenselijk als er (teveel en onaangekondigd) niet-deelnemers aanwezig zijn. Wilt u komen kijken of meer informatie, neem dan contact met ons op. Klik hier voor data en locaties. 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: