Over On Stage

ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD? (auteur: Erik Menkveld)
De context van geluk bij VMBO On Stage is beroepskeuze, levensloopbaan, toekomstdromen, waardering voor àlle beroepen en verwachtingen van de buitenwereld. Niet dat kinderen niet leren + accepteren dat Het Leven geen puddingbroodje is.

WAT IS ON STAGE?
VMBO On Stage is een Beroepenfeest voor max 1000 VMBO leerlingen (per gemeente per jaar) en ca 250 beroepsbeoefenaren op een feestelijke locatie met vrolijke MC. VMBO On Stage gaat over het delen van toekomstdromen en is niet vergelijkbaar met bliksemstages of een zgn. 'beroepenoriëntatiebeurs' of 'speeddating'. On Stage is gericht op hulp bij beroepskeuze en het leggen van duurzame contacten waar zij ook later nog eens een beroep kunnen doen. Netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en relatiebeheer zijn sleutelwoorden. On Stage wordt uitgevoerd als totaalconcept met vaste onderdelen en activiteiten gedurende het (school)jaar. Leerlingen worden tevoren goed voorbereid en reflecteren daarna op hun ervaringen en hun ambities. Het lukt veel leerlingen om deze relaties te onderhouden. Dit resulteert in een helpend netwerk met nieuwe gesprekspartners, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of na de vervolgopleiding. Zelfvertrouwen, eigenwaarde en intrinsieke motivatie worden vergroot door de ervaringen rondom On Stage. 

HOE
Gedurende het Beroepenfeest gaan leerlingen en beroepsbeoefenaren in gesprek met elkaar over beroep en werkdag en maken afspraken voor de werkbezoeken enkele weken later. Matchmakers en Jeugdadviseurs helpen de leerlingen tijdens het Beroepenfeest om de juiste beroepsbeoefenaar te vinden. Ook ouders worden nadrukkelijk betrokken.

VOOR WIE
On Stage is geschikt voor leerlingen van 12 - 16 jaar van alle niveaus in het VMBO. Over deelname van leerlingen voor wie intensievere begeleiding nodig kan zijn (praktijkschool, lwoo, VSO, ISK etc), moet tevoren overlegd worden met de lokale projectleider om de haalbaarheid zorgvuldig in te schatten. Soms is er voor deze jongeren andere of intensievere begeleiding nodig en vraagt het een andere inspanning en begeleiding van de bedrijven. We betrachten zorgvuldigheid hierin om afbreukrisico voor deze soms kwetsbare jongeren te voorkomen en het rendement zo groot mogelijk te maken.

ORGANISATIE
Lokale projectleiders hebben de projectleiding over 'hun' On Stage en stellen een eigen lokaal Stage Team samen. In dit Stage Team zitten vertegenwoordigers van alle betrokken en belanghebbende uit de regio. Van ouders tot gemeente. 

FINANCIERING
Er is een brede co-financiering van deelnemende scholen, gemeente, fondsen, sponsors, subsidiënten, partners en het lokale bedrijfsleven. Er is lokale sponsoring middelen, materialen en mensen. Ook genereert On Stage landelijke co-financiering waar alle lokale projecten in 'mee-delen'. Deze opzet maakt van On Stage een project met commitment en draagvlak van zowel de scholen als het bedrijfsleven.

co-financiering nieuwe projecten 
Mede dankzij onze hoofdbegunstigers Fonds21, VSB Fonds en onze landelijke partners Innovam/OOMT, en OOM kunnen wij een beperkt aantal regio's/gemeenten een stimuleringssubsidie aanbieden om te starten met VMBO On Stage. Hiervoor is het nodig dat geïnteresseerden tijdig hun deelname voor het volgende schooljaar bevestigen. Reservering en toekenning van eventuele co-financiering geschiedt in volgorde van besluitvorming en bevestiging (onder voorbehoud resultaat werving co-financiering). 

EEN EIGEN ON STAGE?
Heeft u belangstelling, dan kunt u ons uitnodigen voor een verkennend gesprek; en is dit goed om te weten:
- On Stage is geschikt voor leerjaar 1 t/m 4 van het VMBO, de school kiest zelf welke leerjaren meedoen
- On Stage is alleen zinvol bij de intentie tot langjarige realisatie, borging en verankering 
- Min 850 - max 1000 leerlingen
- On Stage valt of staat met enthousiaste docenten: betrek hen bij de besluitvorming!
- Het concept en de werkwijze van On Stage kan in overleg ook geheel of gedeeltelijk ingezet worden voor andere doelgroepen zoals mbo, uitvallers en thuiszitters, havo/vwo, werkzoekenden etc. Deze varianten staan los van VMBO On Stage waar de hoofdrol is weggelegd voor jongeren van het vmbo.

PLANNING
Tijdpad besluitvorming nieuwe On Stage projecten (idealiter): 
okt - jan:   Orientatie en besluitvorming
feb - mrt:   Werving en benoeming lokale projectleider  
apr - aug:  Opstart achter de schermen door de projectleider

Tijdpad uitvoering VMBO On Stage
sept - jan:    Uitvoering diverse voorbereidende activiteiten volgens concept
febr-mrt:      Beroepenfeest & Werkbezoeken (Doe Dag)
apr-mei:      Reflectie in de klas, follow up, enquete
mei-juni:      Evaluatie, rapportage, voorbereiding volgende editie

VMBO ON STAGE ZIEN?
De Beroepenfeesten van VMBO On Stage zijn besloten bijeenkomsten en alleen toegankelijk voor deelnemende scholen en geregistreerde beroepsbeoefenaren. Wilt u eens komen kijken, neem dan eerst even contact met ons op. Klik hier voor data en locaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eleonore de Vette 06 - 3493 7132 | eleonore @ onderwijsonstage.nl 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: